Algemene voorwaarden | A-clinic Haarspecialist

Algemene voorwaarden A-Clinic

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen A-clinic Haarzorg, hierna te noemen en een koper A-clinic , voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van een wederpartij/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van A-clinic zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. A-clinic kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een overeenkomst is pas tussen partijen tot stand gekomen indien A-clinic deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3: Levering

 1. Levering vindt pas plaats nadat de volledige betaling door A-clinic is ontvangen.

Artikel 4: Garanties, onderzoek en ruilen

 1. De door A-clinic te leveren producten worden voorafgaand aan de levering door A-clinic gecontroleerd en in goede staat afgeleverd.
 2. Garantie en vergoeding voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie wordt enkel in behandeling genomen indien deze binnen een periode van 7 dagen na levering schriftelijk aan A-clinic wordt gemeld en mits ongebruikt en in de originele verpakking. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
 4. Ruilen is enkel toegestaan indien de producten niet voldoen aan de door A-clinic gegeven omschrijving. Indien sprake is van afwijking in kleuren en modellen is ruilen enkel toegestaan voor zover deze afwijking niet acceptabel is.
 5. Reeds gebruikte producten kunnen niet worden geruild.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Indien A-clinic aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. A-clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door eventueel verkeerd gebruik van de geleverde producten, door opzet of door grove schuld/nalatigheid aan de zijde van de koper.
 3. A-clinic is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Indien A-clinic aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van A-clinic beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 6: Overmacht

 1. A-clinic is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop A-clinic geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor A-clinic niet in staat is haar verplichtingen na te komen

Artikel 7: Privacy

 1. De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van A-clinic . A-clinic verstrekt deze gegevens niet aan derden, maar zal deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De burgerlijke rechter in Weert is, bij uitsluiting, bevoegd van een eventueel geschil kennis te nemen.

 

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top